Capacio and PlaymakerAI Initiate Collaboration to Create Unique Football Insights

Capacio and PlaymakerAI have entered into a partnership agreement, which entails integrating Capacio’s unique cognitive tests and profiling into PlaymakerAI’s service offerings. The collaboration enhances customer analysis through research-based digital tools, enabling profiling of entire teams as well as targeted individual profiling that improves understanding and prediction of performance.

Since its establishment in 2016, PlaymakerAI has been driving football analysis forward and has been instrumental in developing several widely accepted metrics for better performance prediction. Capacio, a Swedish company founded by researchers in cognitive science, has conducted world-leading research on the cognitive functions of football players. Together, we are taking a significant step forward, offering football stakeholders a deeper analysis. That not only explains performance but predicts it. This provides stakeholders in the football world with a sharper tool to understand the factors behind abilities and successful behavior, enabling them to optimize and tailor tactics, training, and recruitment. 

Capacio’s co-founders are leaders in brain research and were the first in the world to demonstrate the power and precision of evidence-based cognitive tests in understanding capacity, talent, and potential. They chose football, the world’s largest sport, precisely because of its inherent dynamics, and successfully predicted on-field performance with remarkable accuracy, garnering massive global media attention. For the first time, they were able to map and describe the brain functions required in football and many other sports, such as executive functions, which are key to understanding what game intelligence is. 

“In collaboration with Capacio, we can jointly analyze football data and cognition, thus creating unique and even more precise predictive indices for our customers. We look forward to developing football and, in the long run, other sports together,” says Daniel Setterwall, CEO of PlaymakerAI.

For sports directors, this collaboration provides an opportunity to enhance their understanding of a player’s strengths and potential, thereby strengthening their ability to maximize player performance and, consequently, team performance.

For coaches, it offers the opportunity for an improved individual coaching as well as better player matching and development, benefiting both the player and the team. The combination of data provides a  better understanding of a player’s natural strengths and weaknesses and how they relate to their respective roles on the field. Lastly, for players within a team, it offers the opportunity to see and understand their teammates’ strengths and weaknesses, thereby optimizing collaboration.

“With Capacio’s digital testing platform, we have made world-leading brain research available to measure cognitive capacity. Our vision is to democratize these tools so that anyone who loves football can better understand their profile and optimize their choices of position, training efforts, and more,” says Anders Norén, co-founder and CEO of Capacio. I also want to emphasize that regardless of the initial purpose of the testing, individuals will benefit from this deeper self-insight throughout their life journey, in various situations, positions, and conditions. As we often say, ‘Cognition is everything; without our brain, we are just a lump of flesh.’

Want to learn more about how analyzing the combination of football data and cognitive player data can provide unique football insights? Contact us! 

About Capacio

Swedish company Capacio was founded by some of the leading researchers in cognitive science, conducting world-leading research on the cognitive functions of football players, which has resulted, among other things, in the book [Brain ball]. Capacio has developed tests based on clinical research in cognitive science, which, in simple terms, focuses on understanding a person’s ability to do the right things at the right time and in the right place. These tests can be used independently or as a sharp and in-depth complement to other tools.

Contact:

Anders Norén

CEO and Co-founder, Capacio

[email protected]

Cell: +46706 87 87 14

www.capacio.com 

About PlaymakerAI

PlaymakerAI was founded in 2016 with the goal of enabling clubs to utilize the methods that have achieved tremendous success, such as Brentford and FC Midtjylland. We aimed to take the highest level of football data analysis, further develop it, and make it useful for a range of stakeholders in football: coaches, sports directors, agents, and players. Our philosophy is based on reducing bias and evaluating performance more effectively by applying modern AI methods to large amounts of relevant data to consistently make better decisions over time.

Contact

Daniel Setterwall

CEO, Football Analytics Sweden AB / PlaymakerAI
[email protected]

Cell: +46 760 51 95 48

www.playmaker.ai

Capacio och PlaymakerAI inleder samarbete för att skapa unika fotbollsinsikter

Capacio och PlaymakerAI har ingått ett samarbetsavtal, som innebär att Capacios unika kognitiva tester och profileringar blir en integrerad del i PlaymakerAIs tjänsteutbud. Samarbetet stärker kundernas analyser med hjälp av forskningsgrundade digitala verktyg. Analysen möjliggör profilering av hela lag samt spetsig individuell profilering som förbättrar förståelsen och prediceringen av prestation.

PlaymakerAI har sedan sin start 2016 drivit utvecklingen av fotbollsanalys framåt och varit med och utvecklat flera av de mått som kommit att bli vedertagna för att bättre mäta prestation. Capacio är ett svenskt företag grundat av forskare inom kognitionsvetenskap som stått för världsledande forskning genom studier av kognitiva funktioner på fotbollsspelare. Tillsammans tar vi nu ett större kliv och erbjuder fotbollsaktörer en fördjupad analys för att förklara och förutsäga prestation i stället för att enbart mäta den. Aktörer i fotbollsvärlden får därmed ett skarpare verktyg att förstå vad som ligger bakom förmåga och framgångsrikt beteende och med hjälp av dessa verktyg kan de optimera och anpassa taktik, träning och rekrytering.

Capacios medgrundare är ledande inom hjärnforskning och var först i världen med att visa på kraften och precisionen i evidensbaserade kognitiva tester för att förstå kapacitet, talang och potential. De valde fotboll, världens största sport, just för dess inbyggda dynamik och lyckades förutsäga prestation på planen med mycket hög precision, vilket renderade i en massiv global medieuppmärksamhet. De hade för första gången lyckats kartlägga och beskriva de hjärnfunktioner som behövs i fotboll och i många andra idrotter, sk exekutiva funktioner, vilket är nyckeln till att förstå vad spelintelligens är.

Tillsammans med Capacio kan vi samanalysera fotbollsdata och kognition och därigenom skapa unika och ännu skarpare prediktiva index åt våra kunder. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla fotbollen och i förlängningen även andra idrotter”, säger Daniel Setterwall, VD PlaymakerAI.

För sportchefer innebär detta samarbete en möjlighet att förbättra förståelsen av en spelares styrkor och potential, vilket stärker förmågan att maximera en spelares prestation och således lagets.

För tränare innebär det en möjlighet till mer individanpassad coachning samt matchning och utveckling av såväl spelaren som laget. Kombinationen av data innebär en möjlighet att bättre förstå vilka naturliga styrkor och svagheter en spelare har och hur de förhåller sig till respektive roll på plan. Slutligen innebär det för spelare i laget en möjlighet att se och förstå sina medspelares styrkor och svagheter och härigenom optimera samspelet.

”Med Capacios digitala testplattform har vi tillgängliggjort världsledande hjärnforskning för att mäta kognitiv kapacitet. Vår vision är att demokratisera dessa verktyg så att alla som älskar fotboll kan förstå sin profil bättre och optimera sina val av position, träningsinsats med mera, säger Anders Norén, medgrundare och VD på Capacio. Jag vill också understryka att oavsett det initiala syftet med testningen så kommer man ha nytta av denna djupare självinsikt under hela sin livsresa, i olika situationer, positioner och tillstånd. Som vi brukar säga: “Kognition är allt, utan vår hjärna är vi bara en köttklump”

Vill du veta mer om hur du med hjälp av analys av kombinationen av fotbollsdata och kognitiva spelardata kan erhålla unika fotbollsinsikter? Kontakta oss!  

Om Capacio

Svenska Capacio är grundat av några av de främsta forskarna inom kognitionsvetenskap som stått för världsledande forskning på kognitiva funktioner hos fotbollsspelare, vilket bland annat resulterat i boken [Hjärnboll]. Capacio har utvecklat tester som bygger på den kliniska forskningen inom kognitionsvetenskap, som enkelt förklarat handlar om att förstå en människas förmåga att göra rätt saker, vid rätt stund och på rätt plats. som kan användas fristående, som ett skarpt och fördjupande komplement till andra verktyg

Kontakt

Anders Norén

VD, Capacio

[email protected]

Telefon: 070-687 87 14

www.capacio.com

Om PlaymakerAI

PlaymakerAI grundades 2016 med målet att möjliggöra för klubbar att använda de metoder som tex Brentford och FC Midtjylland uppnått enorm framgång med. Vi ville ta den högsta nivån av dataanalys inom fotboll, utveckla den ytterligare och sedan göra den användbar för en rad olika intressenter som jobbar inom fotboll: tränare, sportchefer, agenter & spelare. Filosofin grundar sig i att minska partiskhet och utvärdera prestationer bättre genom att applicera moderna AI-metoder på stora mängder relevant data för att konsekvent fatta bättre beslut över tid.

Kontakt

Daniel Setterwall

VD, Football Analytics Sweden AB / PlaymakerAI
[email protected]

Telefon: 0760-519548

www.playmaker.ai