Lean methodology combined with cognitive strengths and weaknesses is the recipe for success at Vardagsfrid

Meet Torkel Kristoffers, the CEO of Vardagsfrid, in an interview about sustainable business practices that encompass both cleaning with alkaline water and sustainable personal development.

Torkel Kristoffers, CEO of Vardagsfrid, has extensive experience in driving growth in various industries, often in companies seeking to bring about change in their respective sectors. Since 2012, he has been focused on transforming the cleaning industry through Vardagsfrid.

In addition to being a rapidly growing cleaning company with a clear environmental profile, Vardagsfrid is an integration project aimed at creating favorable conditions for people with diverse backgrounds, including newcomers to Sweden, to become integrated into Swedish society. For most of their employees, it means having their first decent job in Sweden, where they have the opportunity to speak Swedish, work in a unionized environment, and operate in an environment that demands punctuality, gender equality, and excellent customer service. Vardagsfrid’s ambition is to provide all employees with the gift of Swedish experience, references from employers, and the security to take the next step in their lives to achieve their personal goals within or outside the company. Personal growth is beneficial for the employee, the company, and Sweden. It has not only brought success to individuals but also to the company itself, which, with its 150 employees, has been awarded Entrepreneur of the Year and recognized as one of Sweden’s fastest-growing Gazelle companies in 2016, 2017, and 2018.

The common thread among the various perspectives is spelled out as D E V E L O P M E N T, and personal development is incredibly important. In spring 2023, the management team has focused on the development of both the group and individuals using Capacio Talent’s service called TeamBrain. The entire management team has taken Capacio’s individual cognitive test, a digital test conducted directly on their mobile phones.

The test is based on leading brain research regarding our executive functions, and the tests are designed to measure and explain each individual’s dynamic capacity and function, both individually and in relation to the rest of the team.

“The entire management team has taken the test, and it’s definitely easier in a safe and well-functioning organization to dare to share one’s strengths and weaknesses with each other. I feel that we have a safe and trusting culture that allows us to work on our strengths and weaknesses together, which benefits the entire management team.”

This is the second time they have taken the cognitive test with their management team. Vardagsfrid’s HR Manager, Mattias Johansson, participated in the first round of testing and saw the great value it brought to the organization, which is why everyone now included in the management team took the test. This time, Vardagsfrid has also utilized Capacio’s recently launched service, TeamBrain.

“Already during the first time, I was very open about my profile. It resulted in an intervention from my management team. They were clear with me. ‘The test shows that there are things you find difficult and challenging, and therefore, you don’t perform them well. We agree. They drain your energy, but they give us energy. We perform them better and enjoy doing it, so it’s better for us to handle them.’ I felt such deep gratitude for being seen and supported. We carried this mindset with us. Everyone who took it last time is still here, and we have had this way of thinking since then.”

When Torkel describes their work methodology, it is a structured approach where they focus on continuous improvement and deviations every week. The lean methodology, combined with customization for each individual, involves staffing based on competence, workload, and the type of tasks, with cognitive abilities as the foundation. In addition to that, they have adapted their KPIs (Key Performance Indicators) so that they can measure the impact of the decisions they have made and enable everyone to work towards their goals and purpose, but most importantly, to develop to their full potential.

Torkel Kristoffers is a man with many strings to his bow. On his LinkedIn profile, Torkel presents himself as an entrepreneur, integration engine and job-creating environmental advocate, an image that is confirmed time and again during our conversation.

About TeamBrain:

The test is based on leading brain research regarding our executive functions, and the tests are designed to measure and explain each individual’s dynamic capacity and function, both individually and in relation to the rest of the team. The test results provide comprehensive discussion and decision-making support, revealing strengths and weaknesses, similarities and differences, and facilitating concrete insights about oneself and others. The test results also facilitate the creation of acceptance, understanding, dialogue, collaboration, and serve as a tangible basis for further work on the team’s ongoing development.

About Vardagsfrid:

Vardagsfrid delivers peace of mind to engaged individuals and high-performing organizations. This is achieved through inclusive job integration and societal benefit, where customers, the organization, and employees together create a workplace that breaks down cultural and language barriers. Vardagsfrid carries out thousands of cleaning assignments monthly in Stockholm, Uppsala, and Norrtälje. Their cleaning service is highly recommended on RECO.

Their office cleaning is environmentally certified (Svanenmärkt), and Vardagsfrid is an Authorized Service Company with ALMEGA. In 2018, 2017, and 2016, they were awarded DI Gazelle Company, and in 2015, Torkel Kristoffers was named Entrepreneur of the Year by Företagarna Sundbyberg. More information about Vardagsfrid’s home cleaning and Facility management services.

https://vardagsfrid.se

Leanmetodik i kombination med kognitiva styrkor och svagheter är framgångsreceptet för Vardagsfrid

Möt Vardagsfrids VD Torkel Kristoffers i en intervju om hållbart företagande som omfattar såväl rengöring med alkaliskt vatten som en hållbar personlig utveckling.

Vardagsfrids VD, Torkel Kristoffers, har en lång erfarenhet av att skapa tillväxt i en rad olika branscher. Ofta i bolag som vill driva förändring i sin bransch. Sedan 2012 fokusera han på att förändra städbranschen genom Vardagsfrid.

Förutom att vara ett städbolag i stark tillväxt och med en tydlig miljöprofil, så är Vardagsfrid ett integrationsprojekt med syfte att skapa goda förutsättningar för människor med olika bakgrunder samt nyanlända i Sverige att introduceras i det svenska samhället. För de flesta av deras medarbetare innebär det ett första schysst arbete i Sverige, där de får möjlighet att prata svenska, har en kollektivavtalad arbetsmiljö men även får verka i en miljö där det ställs krav på svensk tidspassning, jämställdhetstänk, kundservice. Vardagsfrids ambition är att ge alla medarbetare en gåva i form av svensk erfarenhet, referens från arbetsgivare och trygghet att ta nästa steg i livet för att nå sina personliga mål inom eller utanför bolaget. Att växa som människa är bra för den anställde, bolaget och Sverige. Det har inte bara skapat framgång för individen utan även för företaget som, med sina 150 medarbetare, bl a blivit utsedd till Årets Företagare och blivit utsett till ett av Sveriges snabbast växande Gasellföretag 2016, 2017 och 2018.

Den röda tråden i de många perspektiven stavas U T V E C K L I N G och där är den personliga utvecklingen otroligt viktig. Under våren 2023 så har ledningsgruppen haft fokus på gruppens och individens utveckling med hjälp av Capacio Talents tjänst Teamhjärnan. Hela ledningsgruppen har gjort Capacios individuella kognitionstest, som är ett digitalt test som genomförs direkt på mobiltelefonen.

Testet är baserat på världsledande hjärnforskning kring våra exekutiva förmågor i hjärnan och testerna är utformade för att mäta och förklara varje individs dynamiska kapacitet och funktion, både för individen och i relation till övriga i teamet.

”Det är hela ledningsgruppen som gjort testet och visst är det enklare i en trygg och välmående organisation att våga dela sina styrkor och svagheter med varandra. Jag upplever att vi har en trygg och tillitsfull kultur som gör att vi kan jobba med våra styrkor och svagheter tillsammans, vilket kommer hela ledningsgruppen till gagn.”

Det är andra gången de gör kognitionstestet med sin ledningsgrupp. Vardagsfrids HR-chef, Mattias Johanssson, deltog i den första testomgången och såg den stora nyttan för verksamheten för att alla som nu ingår i ledningsgruppen skulle ha gjort testet. Denna gång har Vardagsfrid dessutom gjort Capacios nyligen lanserade tjänst Teamhjärnan.

”Redan vid den första gången så var jag superöppen med min profil. Det resulterade i en intervention från min ledningsgrupp. De var tydliga med mig. ’Testet visar att det finns saker du för som du tycker är jobbiga och svåra och du gör dem därför inte bra. Vi håller med. För dig tar det energi men för oss ger det energi. Vi gör dem bättre och tycker det är kul, så det är bättre att vi gör dem.’ Jag kände en sådan djup tacksamhet över att bli sedd och stöttad. Det här tänket hade vi med oss. Alla som gjorde det förra gången är kvar och vi har haft det tankesättet med oss sedan dess.”

När Torkel beskriver deras arbetsmetodik så är det ett strukturerat arbete där de, varje vecka, jobbar med ständiga förbättringar och avvikelser. Leanmetodiken i kombination med en anpassning utifrån varje individ där t ex bemanning sker utifrån kompetens, arbetsbelastning och typ av uppgifter med de kognitiva förmågorna som grund. Utöver det så har de anpassat sina KPI-er så att de kan mäta effekten av de beslut som de tagit och få alla att jobba mot sina mål och sitt syfte men inte minst få utvecklas i sin fulla potential

Torkel Kristoffers är en man med många strängar på sin lyra. På sin LinkedInprofil så presenterar sig Torkel som entreprenör, integrationsmotor och jobbskapande miljöförespråkare, en bild som bekräftas gång på gång under vårt samtal.

Om Teamhjärnan

Testet är baserat på världsledande hjärnforskning kring våra exekutiva förmågor i hjärnan och testerna är utformade för att mäta och förklara varje individs dynamiska kapacitet och funktion, både för individen och i relation till övriga i teamet. Testresultatet blir ett omfattande diskussions- och beslutsunderlag som synliggör såväl styrkor som svagheter, likheter och skillnader och som öppnar för konkreta små och stora insikter om sig själv och varandra. Testresultatet underlättar även för att skapa en god acceptans och förståelse, dialog och samverkan och blir ett konkret underlag att arbeta vidare med kring teamets fortsatta utveckling.

Om Vardagsfrid

Vardagsfrid levererar bekymmersfrihet för engagerade medmänniskor och högpresterande organisationer. Detta görs genom inkluderande jobbintegration och samhällsnytta där kund, organisation och medarbetare tillsammans skapar en arbetsplats där kulturella och språkliga barriärer bryts ner. Vardagsfrid utför tusentals städuppdrag månatligen i Stockholm, Uppsala och Norrtälje. Städningen är välrekommenderat betygsatt på RECO

Kontorsstädningen är Svanenmärkt och Vardagsfrid är ett Auktoriserat Serviceföretag hos ALMEGA. Åren 2018, 2017 och 2016 utsågs dem till DI Gasellföretag och Torkel Kristoffers blev utsedd till Årets Företagare 2015 av Företagarna Sundbyberg.

Här hittar du mer om Vardagsfrids Hemstädning och Lokalvård

https://vardagsfrid.se